VI VÄRDESÄTTER

DIN INTEGRITET

some

Personuppgiftspolicy Astrakanen Läkarcentrum

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du är patient hos oss, inhyrd konsult eller arbetssökande.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

 

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Nybro Läkarcentrum AB, 556712-8797 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

 

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

 

E-post: niklas.anderberg@privatvardgive.regionkalmar.se

Adress: Tunnelgatan 8

Postadress: 382 30 Nybro

Telefonnummer: 0481-696 96

 

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir listad hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 

Patienter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, hälsorelaterade uppgifter
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer

 

Inhyrda konsulter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom yrkesroll, användarnamn, HSA-id, legitimation, behörigheter, yrkesroll.

 

Arbetssökande:

 • Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer. Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Nybro Läkarcentrum behandlar i bolagets kärnverksamhet känsliga personuppgifter rörande hälsa. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla hälso- sjukvård och behandling.

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med den lagstadgade skyldigheten att föra patientjournal över bedömningar och beslut som gjorts rörande vård och behandling som Nybro Läkarcentrum tillhandahåller. Endast den hos Nybro Läkarcentrum som deltar i vården av den registrerade har rätt att ta del av journaler.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

 

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt betalningsinformation.

 

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

 

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

 

Inför anställning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

 

Vilken rättslig grund har vi får våra personuppgiftsbehandlingar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis patientdatalagen, bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandling inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är patient eller inhyrd konsult hos oss och därefter tills alla mellanhavanden är reglerade. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från patientdatalagen, bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter. Personuppgifter som förekommer i journaler för hälsa- och sjukvård bevaras i minst 10 år i enlighet med patientdatalagen.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

 

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 

 

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex patientdatalagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten